Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 127/06 – ZJZP) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09., popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., in 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA  in 71/23– v nadaljevanju ZOFVI), v ter sklepa 1. Izredne seje Sveta Vrtca Hrastnik z dne 15.9.2023, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice Vrtca Hrastnik izpolnjevati splošne zakonske pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107.a členom Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) in 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, ŠT. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21, v nadaljevanju ZVrt-D)  oziroma po prehodni določbi 56. člena ZVrt-D (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer:

 1. Ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki so v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje,
 2. Izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
 3. Ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
 4. Ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
 5. Ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
 6. Ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 7. Ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
 8. Ni bil pravomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 9. Ni bil pravomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 10. Ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
 11. Predloži svoj program vodenja zavoda Vrtec Hrastnik.

Izpolnjevanje pogojev navedenih pod točko 8., 9. in 10. kandidat izkaže z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in Pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda Vrtca Hrastnik.

Mandat ravnatelja traja 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas.

Predviden pričetek dela 1.12.2023.

Popolne pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, programom vodenja javnega zavoda za mandatno obdobje in navedbo kratkega življenjepisa, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Vrtec Hrastnik, Novi log 11 a, 1430 Hrastnik, s pripisom: Prijava na razpis za ravnatelja. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka, 30.9.2023, s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati naj v prijavi navedejo elektronski naslov, na katerega bodo prejemali morebitna obvestila.

Prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonskem roku.

Svet zavoda Vrtec Hrastnik

Comments are closed.