Erasmus+


Erasmus+ KA122 PROJEKT

VSI SMO ENO, VARUJ ZELENO

(THINK GREEN, KEEPT IT CLEAN.)
Naš vrtec se srečuje s posebnimi izzivi na področju:

 1. boja proti podnebnim spremembam in okoljevarstvene politike (varovanje voda, gozdovi kot naravne učilnice, varovanja čebele za varovanje življenja človeka, ločevanje odpadkov in njihovo zmanjševanje),
 2. uporabe IKT tehnologije v vzgojno-izobraževalne vsebine (spletne aplikacije za uporabo za otroke, uporaba tabličnih računalnikov v vzgojno-izobraževalne namene, izdelava in uporaba enostavnih robotkov v VI vsebine) ter
 3. kako (o)krepiti zaposlene in otroke v inštituciji, da bodo bolje pripravljeni na izzive prihodnosti (ključne kompetence prihodnosti so digitalnost, medkulturnost, večjezičnost, solidarnost, strpnost; kako z njimi opolnomočiti zaposlene in kako otroke ter zunanje sodelavce, s katerimi je vrtec v stiku).

Zato se je vrtec potegoval za Erasmus+ projekt akcijo KA122, kjer smo bili uspešni. Tako bomo od 1.12.2021 do 1.6.2023 izvajali projekt na nivoju vrtca, skupaj z lokalnim okoljem in našimi partnerskimi vrtcu.

V vrtcu bi želeli imeti od projekta:

 • jasno začrtano pot pri varovanju voda in upravljanjem z vodnim virom: preko promocije zdravja skrbeti za pitje vode (vodni dan v vrtcu), naučiti otroke k smotrni porabi vode (zapiranje in odpiranje pipe, poraba količine vode), skrb za reko Savo v naši občini in se poučiti o pomenu tekočih voda za človeka, živali in rastline; izvajati poskuse z vodo in ugotavljati vpliv vode za življenje; urediti zbiralnike vode v vrtcu za (ponovno) uporabo vode za zalivanje, čiščenje, ohlajanje ipd.
 • usmerjeno strategijo ločevanja odpadkov: izdelati v vsaki igralnici in pisarnah koše za ločevanje odpadkov, jasno težiti k temu, da dosledno ločujemo; začeti s ponovno uporabo že odvrženih papirnatih odpadkov (izdelovanje izdelkov, igrač, učnih pripomočkov ipd.); zmanjšati uporabo plastike.
 • zaradi naravnih danosti nam gozd ponuja svojo učilnico, ki jo želimo ohranjati še naprej (ter se s projektom učiti pogozdovanja skupaj z ustreznimi institucijami, izvesti teden gozdov in praznovanje gozdni rojstni dan, dosledno vnašati elementov gozdne pedagogike v vsakodnevno življene vrtca).
 • na področju Slovenije je še posebej pomembna okoljevarstvena vzgoja pri varovanju čebel, saj brez njih ni življenja: skrb za medene rastline, medene vrtove; oblikovati čebelarski krožek, skrbeti za varovanje čebel, spoznati življenje čebele in njihov pomen na življenje človeka; praznovati svetovni dan čebel, poznati in uporabljati med.
 • hkrati vidimo z analizo, da so naše kompetence s področja uporabe IKT tehnologije prešibke, premalo v uporabi, zato je potrebno večje vključevanje IKT v vsakodnevno življenje v igralnici, pogostejše poseganje po STEM aktivnostih, spoznavanju robotike in podobno.
 • dodatna okrepitev vzgojiteljskega poklica z opolnomočenjem vzgojiteljev na ključnih kompetencah – digitalnost, medkulturnost, strpnost, večjezičnost idr ter s tem tudi večje vključevanje v aktivno politiko in dogajanje v ustanovi, kjer smo zaposleni, lokalnem okolju, Sloveniji in EU, kar lahko (o)krepimo z mednarodnimi aktivnostmi, z neposrednim stikom s tujejezičnimi ljudmi in njihovimi raznolikimi kulturami.

CILJI PROJEKTA:

Cilj 1: Doseči želimo, da vsi skupaj nastopimo v boj proti podnebnim spremembam z varovanjem voda, uporabo gozdov kot naravne učilnice, varovanja čebel za varovanje življenja človeka in z ločevanjem odpadkov.

Cilj 2:  Večja uporaba IKT tehnologije v vzgojno-izobraževalne namene pri vsebinah za uporabo za otroke, uporaba tabličnih računalnikov v vzgojno-izobraževalne namene, izdelava in uporaba enostavnih robotkov.

Cilj 3: Naš izziv je (o)krepiti zaposlene in otroke v inštituciji, da bodo bolje pripravljeni na izzive prihodnosti z učenjem ključnih kompetenc sobivanja v digitalni in zeleni Evropi.

Izvedli bomo:

sledenje na delovnem mestu pri partnerju na Madžarskem: Green Kindergarten AKT: Predstavitev aktivnosti v okviru njihove usmeritve ‘Naredi svoj dom zelen’, varovanje rastlin, okolja, delo na vrtu, učenje o trajnostni naravnanosti za naš planet.

MERJENJE: S pomočjo spletnih vprašalnikov bomo preverili pridobljeno konkretno znanje, ki ga bodo udeleženci tudi predstavili na strokovnih aktivih vrtca; s pomočjo samoevalvacije bodo udeleženci pojasnili, kaj so pridobili na sledenju na delovnem mestu in katere kompetence so se po njihovem mnenju okrepile, izboljšale ali na novo ustvarile.

CILJ: Znanja prenesti v domači vrtec med zaposlene in otroke, izvajati druge projektne aktivnosti v domačem vrtcu, o svojih aktivnostih seznanjati lokalno okolje in širše.

sledenje na delovnem mestu pri partnerju v Italiji: poučevanje o pomenu čiste vode in uporabe IKT, AKT: seznanjanje z njihovimi dosežki ter uporabo znanj iz preteklih projektov ‘Voda, prosim.’, očistimo vode (Beebot).

MERJENJE: S pomočjo spletnih vprašalnikov bomo preverili pridobljeno konkretno znanje, ki ga bodo udeleženci tudi predstavili na strokovnih aktivih vrtca; s pomočjo samoevalvacije bodo udeleženci pojasnili, kaj so pridobili na sledenju na delovnem mestu in katere kompetence so se po njihovem mnenju okrepile, izboljšale ali na novo ustvarile.

CILJ: Znanja prenesti v domači vrtec med zaposlene in otroke, izvajati druge projektne aktivnosti v domačem vrtcu, o svojih aktivnostih seznanjati lokalno okolje, širiti vedenje o EU, programu Erasmus+ in izvedenih aktivnostih pri partnerjih med zainteresirano javnost.

sledenje na delovnem mestu pri partnerju iz Hrvaške: uporaba STEM za učenje o IKT AKT: Play with Clay – predstavitev uporabe v skupinah predšolskih otrok; predstavitev STEM aktivnosti z uporabo spletnih orodij in predstavitev znanj iz predhodnih eTwinning projektov

MERJENJE: S pomočjo spletnih vprašalnikov bomo preverili pridobljeno konkretno znanje, ki ga bodo udeleženci tudi predstavili na strokovnih aktivih vrtca; s pomočjo samoevalvacije bodo udeleženci pojasnili, kaj so pridobili na sledenju na delovnem mestu in katere kompetence so se po njihovem mnenju okrepile, izboljšale ali na novo ustvarile. Iz vsake akcije bo izveden on-line klic v vrtec za otroke-OGLED

CILJ: Znanja prenesti v domači vrtec med zaposlene in otroke, izvajati druge projektne aktivnosti v domačem vrtcu, o svojih aktivnostih seznanjati lokalno okolje in širše.

V okviru izvajanja projekta bomo v vrtcu izvedli še dodatne projektne aktivnosti, povezane z vsebino projekta:

-A1: teden slovenske čebele ob v času tradicionalnega slovenskega zajtrka, oblikovati medene vrtove v okolici vrtca, spoznavali življenje čebel in pomen čebel za življenje človeka (november 2022, cel čas projekt),

 • A2: teden slovenskih gozdov (maj 2022),
 • A3: teden ob svetovnem dnevu voda (pomlad 2022, 2023),
 • A4: Zemlja ima rojstni dan (april 2022),
 • A5: oblikovanje trajnostne strategije ravnanja z odpadki, vodo, idr. (vedno)

Načrtovanje aktivnosti bodo prinesle vsem vključenim udeležencev nove kompetence in spretnosti s področij, na katerih se bo projekt izvajal. Glede na začrtane vsebine bomo tudi organizacijo izboljšali v korist otrok tako, da bomo postali bolje povezani z naravo in tega naučili tudi otroke; da bomo bolj dovzetni za podnebne spremembe in se tako zavedali naše vloge pri tem (od ločevanja odpadkov, varovanja vode, varovanja čebel); da bomo z digitalnimi vsebinami otroke učili, kako sodelovati v družbi prihodnosti; da bomo otroke okrepili s ključnimi kompetencami, ki jim bodo omogočile boljše začetne pogoje za obvezno osnovnošolsko izobraževanje ter boljše pogoje za življenje na sploh. V konkretne dogodke bodo poleg otrok iz vrtca (tudi otrok s posebnimi pogoji) povabljeni tudi otroci, ki vrtca ne obiskujejo. Udeleženci se bodo naučili/okrepili novih znanj s področja varovanja okolja, uporabe IKT in STEM ter izboljšali ključne kompetence predšolskega strokovnega delavca.

Comments are closed.